Steckverbinder - f.con - Katalog Fischer Elektronik - page 155

Stiftleisten und Buchsenleisten
E
6
1,2
21
B
A
D
C
2,84
12,2
Ø 3,1
1,37
20,9
11
9,1
Maße [mm]
Ausführung
Polzahl
Art. Nr.
E
D
C
B
A
16,1
17,9
10,96
25,0
30,6
Stift
9
DS BK 09
23,9
26,2
19,33
33,3
39,0
Stift
15
DS BK 15
38,1
39,9
33,13
47,0
52,8
Stift
25
DS BK 25
54,7
56,3
49,70
63,5
69,2
Stift
37
DS BK 37
B
A
D
C
5,69
23,1
12,2
E
1,2
21
12,2
Maße [mm]
Ausführung
Polzahl
Art. Nr.
E
D
C
B
A
68,6
54
44,2
61,1
66,8
Stift
50
DS BK 50
E
5,85
1,2
21
20,9
B
A
D
C
2,84
12,2
Ø 3,1
1,37
11
7,9
Maße [mm]
Ausführung
Polzahl
Art. Nr.
E
D
C
B
A
16,1
16,3
10,96
25,0
30,6
Buchse
9
DB BK 09
23,9
24,5
19,33
33,3
39,0
Buchse
15
DB BK 15
38,1
38,5
33,13
47,0
52,8
Buchse
25
DB BK 25
54,7
54,8
49,70
63,5
69,2
Buchse
37
DB BK 37
23,6
21
10,8
B
A
D
C
5,69
E
1,2
15,4
10,8
15,4
Maße [mm]
Ausführung
Polzahl
Art. Nr.
E
D
C
B
A
68,6
52,4
44,2
61,1
66,8
Buchse
50
DB BK 50
I 11
I 7 – 8
D-Sub High Density
I 18 – 21
D-Sub Hauben
I 10 
D-Sub Filtersteckverbinder
I 9 
D-Sub Filteradapter
I 13 – 14
D-Sub Mischpol
H 10 
Verarbeitungswerkzeuge
I 26 – 28
Technische Daten
I 3 – 6
D-Sub Standardsteckverbinder
D-Sub Bandkabelsteckverbinder
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
1...,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,...219
Powered by FlippingBook