Kühlkörper - f.cool - Katalog Fischer Elektronik - page 44

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
SK 145
SK 437
SK 459
SK 460
U-Kühlkörper
Strangkühlkörper
mit Lötstiften
SK 459
SK 460
Strangkühlkörper
ICK...B
ICK..H
ICK...L
Aufsetz-/Aufsteck-
kühlkörper
FK 224
FK 241
SK 516
FK 220
FK 224
FK 237
SK 515
Fingerkühlkörper
TO 218
TO 220
SOT 32
DIL
PLCC
P-SIP
PGA/BGA
Kleinkühlkörper
ICK 35
SK 13
SK 431
UK 14
SK 12
SK 75
SK 104
SK 129
SK 145
SK 185
SK 409
SK 459
SK 460
SK 104
SK 129
SK 409
SK 459
SK 469
SK 470
SK 95
SK 454
SK 126
SK 452
SK 95
SK 126
SK 452
SK 454
SK 517
SK 518
ICK PLCC
ICK R
FK 224
FK 241
FK 224
FK 243
FK 245
FK 205
FK 206
FK 207
FK 208
FK 210
FK 212
FK 214
FK 216
FK 217
FK 218
FK 219
FK 220
FK 222
FK 225
FK 227
FK 228
FK 229
FK 230
FK 231
FK 232
FK 233
FK 234
FK 235
FK 247
FK 201
FK 205
FK 206
FK 207
FK 208
FK 209
FK 210
FK 211
FK 212
FK 213
FK 214
FK 215
FK 216
FK 217
FK 218
FK 219
FK 223
FK 234
FK 235
FK 236
FK 239
Zuordnungs-
tabelle
B 2 - 11
FK 224
KK 32
KK 92
Zuordnungstabelle Transistorbauform-Kühlkörper
A 21
Standardstrangkühlkörper
A 22 - 91
Leiterplattenkühler
A 98 - 112
Wärmeleitmaterial
E 2 - 44
Montagematerial für Halbleiter
E 65 - 71
Druckguss-Aluminiumkühlkörper
A 133 - 136
Transistorhaltefedern
A 124 - 130
Kühlkörper für LED
B 39 - 59
Technische Erläuterungen
A 2 - 8
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...384
Powered by FlippingBook