Cookies sind deaktiviert, bitte aktivieren! / Cookies are disabled, please activate!
 
Přední výrobce chladičů ,tepelně vodivého materiálu, skříněk a spojovacích konektorů.
Servisní horká linka
PO-ĈT 7:30 - 15:45
PÁ 7:30 - 15:15
E-mailová služba
 

1. Objednávky a plány dodávek a jejich cena

1.1. Objednávky a plány dodávek vystavené objednatelem, jakožto návrhy smluvního vztahu mezi objednavatelem a dodavate lem, jsou vyhotovovány v písemné formě, stejně tak i jakékoli změny objednávek a plánů dodávek jsou vyhotovovány písemnou formou a smluvní vztahy z nich nastáva jí okamžikem obdržení objednávky objednatele dodavatelem. Potvrzení objenávky s udáním termínu dodávky je prováděno pouze na žádost objednavate le, u součástek v katalogo vém provedení jsou dodávky plněny standardně do tří týdnů ode dne objednání. Shoda obou stran znamená vznik smluvního vztahu mezi nimi a to podle § 409 obchodního zákoníku a jde tedy o kupní smlouvu.

1.2. Objednávky a plány dodávek vystavené objednatelem, jejich změny a jejich pot vrzování mohou být sdělovány elektronick ou výměnou dat, nebo jinou čitelnou písemnou formou.

 

2. Ujednání o ceně

2.1. Smluvené ceny jsou cenami pevnými a neobsahují daň z přidané hodnoty, v případě dodávek výrobků firmy Fischer elektronik jsou ceny stanoveny aktuálním ceníkem FE.

2.2. Kupní cena je splatná po dodání zboží a jeho převzetí objednatelem a to na základě předání řádné faktury vystavené dodavatelem. Platební podmínky jsou součástí vlastního návrhu objednávek či plánu dodávek, obvyklá doba splatnti fakje 14 dnů ode dne dodání zboží, nedodržení termínu splatnosti odběratelem může být penalizováno dle platných předpisů. 2.3. Dojde-li k předčasné dodávce, provede objednatel úhradu kupní ceny se splatností od smluveného termínu dodání. 2.4. Je-li dodávka zboží neúplná, je objedntel oprávněn uskutečnit platbu v té části, jaká odpovídá množství dodaného zboží v poměru k množství smluvenému, nebo provede úhradu až po úplném vykrytí celé dodávky.

 

3. Dodání zboží

3.1. Dodavatel se zavazuje dodat objednateli smluvené zboží řádně a včas v dohodnutém termínu, pokud tento termín není blíže upřesněn, nejpozději do tří týdnů (u standardních součástek v katalogovém provedení). Řádné dodání zboží znamená dodání zboží v odpovídajícím množství a kvalitě, zabalené a odborně opatřené pro přepravu v souladu s obchodními zvyklostmi a s účelem k němuž se dodané zboží užívá. Obal na zboží se dodavateli nevrací, nedohodne-li se dodavatel s objednatelem jinak.

3.2. Má-li být dodáno zboží podle vzorku nebo předlohy, je dodavatel povinen dodat zboží s vlastnostmi vzorků nebo předloh předložených objednatelem.

3.3. Dodavatel je povinen objednateli dodat spolu se zbožím i všechny doklady příslušející ke zboží, včetně dodacích listů a uvedením čísla objednávky objednatele, čísla vnitřní zakázky a kata logového označení. Potvrzení o shodě jsou vydávána jen na základě zvláštního požadavku objednatele, prodávané výrobky odpovídají normám a bezpeč nostním předpisům platným v evropských zemích a EU. Dodavatel je povinen umožnit objednateli nabytí vlastnického práva v souladu s obchodním zákoníkem a touto smlouvou.

3.4. Místem splnění dodávky je místo určené objednatelem.

3.5. Náklady spojené s dodáním zboží do místa splnění dodávky nese objednavatel včetně manipulačních poplatků a nákladů za přepravu zboží do místa splnění dodávky.

3.6. Odpovědnost za případnou škodu při přepravě do místa splnění dodávky nese dodavatel.

3.7. Dodávka větší, menší či částečná je možná jen po dohodě a objednatelem.

3.8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí zboží, je-li takové zboží dodávané před sjednaným termínem dodání, přičemž náklady a nebezpečí spojené s takto vráceným zbožím jsou k tíži dodavatele.

3.9. Nebezpečí škody na zboží přechází z dodavatele na objednatele okamžikem převzetí zboží.

 

4. Věci převzaté

4.1. Poskytne-li objednatel dodavateli vlastní materiál, své nástroje, výrobní prostředky, mohou být takové věci objednatele použity jen k dohodnutému účelu, přičemž stále zůstávají ve vlastnictví objednatele.

4.2. Dodavatel je povinen pečovat o takto poskytnuté věci s péčí řádného hospodáře, zacházet a nakládat s nimi odborně, doda vatel je dále povinen takové věci pojistit před poškozením a ztrátou.

4.3. V případě škody způsobené na takto svěřených věcech nese odpovědnost za takovou škodu dodavatel.

 

5. Odpovědnost dodavatele za údaje objednatele

5.1. Dodavatel je povinen uchovávat jako obchodní tajemství všechny obchodní, technické a jiné údaje, výkresy, jakož i vzory s nimiž přijde do styku při realizaci objednávky, příp.plánu dodávek, dále sedodavatel zavazuje, že takové údaje nebudou bez souhlasu objednatele předávány třetím osobám.

 

6. Odpovědnost dodavatele za dodržení právních předpisů o prevenci před škodou

6.1. Dodavatel je povinen při realizaci smluvního vztahu vyplývajícího z objednávky, příp. plánu dodávek, dodržovat všechna platná bezpečností ustanovení, předpisy a normy o ochraně životního prostřední o protipožární prevenci a ochraně zdraví.

6.2. Budou-li součásti dodávky ze smluvního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem předměty a věci ohrožující zdraví, musí být taková skutečnost oznámena řádně a včas písemně objednateli.

 

7. Nároky z vad zboží

7.1. Poruší-li dodavatel povinnost uvedenou v čl. 3.1. této přílohy, má zboží vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje objednávka, příp. plán dodávek, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání a předání věci.

7.2. Dodavatel odpovídá za vadu zboží, kterou má toto zboží v okamžiku přechodu vlastnictví na objednatele, i když se vada stane zjevnou až po této době. Dodavatel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po přechodu vlastnictví věci na objednatele, je-li tato vada způsobena porušením povinnosti dodavatele.

7.3. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, přičemž se přihlédne k povaze zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

7.4. Na dodané zboží nejsou vystavované žádné zvláštní záruční listy, dodavatel poskytuje záruční dobu na zjevné vady obecně po dobu 1 roku, na skryté vady pak 2 roky dle § 428 obchodního zákoníku. Tato záruční doba začne běžet převzetím zboží objednatelem. Záruční dobu lze nahradit dohodou o zajištění jakosti, či lze její trvání upravit dohodou stran jinak.

7.5. Jeli dodané zboží postiženo vadami, může objednatel: – požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží, pokud k této skutečnosti dojde, odstranění právních vad, pokud takové nastaly, – požadovat odstranění vady zboží opravou vadného zboží, jde-li o vady odstranitelné, požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny vadného zboží, či celé dodávky, tvoří-li tato celek, – odstoupit od smlouvy, jde-li o porušení smluvního vztahu podstatným způsobem.

7.6. Volba mezi nároky vyplývajícími z podmí nek čl. 7.5. náleží objednateli, který písem né oznámí bez zbytečného odkladu takovou volbu dodavateli.

7.7. Jestliže se po takové volbě objednatele ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo jsou spojeny s nepřiměřenými náklady, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.8. Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá roz- dílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží dodané bez vad a hodnotou,kterou by mělo zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění podle objednávky či plánu dodávek.

 

8. Ukončení smluvního vztahu

8.1. Smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem je ukončen zánikem závazku. Tím nejsou dotčena práva smluvních stran na náhradu škody, za vady plnění.

8.2. Objednatel může odstoupit od smluvního vztahu vzniklého na základě objednávek resp. Plánů dodávek, pokud je dodavatel v prodlení se splněním svého závazku dodat řádně a včas předmět plnění, poruší-li dodavatel smluvní vztah podstatným způsobem, či jde-li o volbu objednatele odstoupit od smlouvy jako jeden z nároků podle čl. 7.5. Odstoupením od smlouvy smluvní vztah zaniká, když je takový projev vůle oznámen druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností, řešení sporu mezi smluvními stranama i jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smluvního vztahu. Strana, které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí.

 

9. Vývozní klauzule

Nejsme zavázáni uhradit zákazníkům nebo jiným osobám náhradu škod, které byly zapříčiněny zpožděním dodávek nebo úplnou neschopností dodání zboží v důsledku právního nebo úředního omezení exportu, s výjimkou, že bychom jednali úmyslně nebo v důsledku závažné nedbalosti. Povinnost zákazníka provést dohodnutou úhradu zůstává od vyskytnutí nedostatků plnění v důsledku omezení exportu nedotknutá. Vyskytnou-li se po uzavření smlouvy nedostatky plnění v důsledku omezení exportu, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy.

 

10. Salvátorská klauzule

Neúčinnost jednoho nebo vícera ustanovení těchto obchodních podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení platí již nyní, jako kdyby bylo nahrazeno novým, které co nejlépe splňuje ten samý právní a hospodářský účel.

 

KUPNÍ SMLOUVA VYŽADUJE K PLATNOSTI PÍSEMNOU FORMU POUZE VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH STANOVENÝCH OBCHODNÍM ZÁKONÍKEM, NEBO KDYŹ ALESPOŇ JEDNA ZE SMLUVNÍCH STRAN PROJEVÍ VŮLI, ABY TATO BYLA UZAVŘENA V PÍSEMNÉ FORMĚ!

 

Obchodní podmínky, Stand: 18. 11. 2016
 

Cookies